Projektai

TARPTAUTINIS KULTŪROS KELIAS „BALTŲ KELIAS“

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.

     

Projekto pavadinimas: Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias“

Projekto numeris: LLI-187

Projekto partneriai: vadovaujantis partneris – Šiaulių turizmo informacijos centras (Lietuva).

Partneriai: Žiemgalos planavimo regionas (Latvija), Nacionalinė regionų plėtros agentūra, Šiaulių skyrius (Lietuva), Kuržemės planavimo regionas (Latvija), Talsų apskrities savivaldybė, Talsų apskrities muziejus (Latvija), Jelgavos miesto savivaldybė (Latvija).

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2017 balandžio 24 d. – 2019 balandžio 23 d. (24 mėnesiai).

Projekto biudžetas: 763 402.38 €, iš jų 648 892.00 € ES struktūrinių fondų lėšos.

Projekto finansavimo šaltiniai: projekto partnerių lėšos ir Europos regioninės plėtros fondas.

Projektas įgyvendina Interreg V-A Latvija – Lietuva Programos 2014-2020 I prioritetą „Darni ir švari aplinka bendradarbiaujant“. Projektas tiesiogiai prisidės prie programos tikslo 1.1. „padidinti lankytojų skaičių Programos teritorijoje gerinant ir plėtojant kultūros ir gamtos paveldo objektus, paslaugas ir produktus“.

Kultūros ir gamtos paveldo potencialas nėra naudojamas tvariam ekonominiam augimui, socialinių, kultūrinių ir rekreacinių poreikių tenkinimui. Vietiniams gyventojams ir lankytojams trūksta supratimo apie tvaraus kultūros ir gamtos paveldo objektų išsaugojimą ir puoselėjimą.

Siekiant skatinti gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą, darnų jų vystymą ir informacijos sklaidą apie Baltų paveldo objektus, paslaugas ir produktus, dvi tautos turi veikti kartu. Pagrindinės veiklos įgyvendinamos 4 Lietuvos regionuose (Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio) bei 2 Latvijos regionuose (Kuržemė, Žiemgala). Partneriai vykdys veiklą, kad regionai taptų patrauklesni, matomi ir skatinantys apsilankyti.

Pagrindinis projekto tikslas: didinti lankytojų skaičių kuriant tarpvalstybinį maršrutą „Baltų kelias“.
Pagrindinis projekto rezultatas: 15 procentų išaugęs lankytojų skaičius programos įgyvendinimo teritorijoje.

Papildomi projekto tikslai

 • Padidinti žinomumą ir informatyvumą apie baltų materialiojo ir nematerialiojo kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimą;
 • Plėtoti naują novatorišką ir tvarų turistinį produktą;
 • Gerinti kokybę ir užtikrinti kultūrinio turizmo paslaugų, produktų įvairovę ir jų prieinamumą.

Planuojamos įvykdyti veiklos

 • Suorganizuoti informaciniai seminarai įvairioms tikslinėms grupėms iš abiejų regiono valstybių; įgyvendintas rinkodaros priemonių kompleksas: parengtas kelionių vadovas, mobili aplikacija, žemėlapis, reklaminiai vaizdo klipai, bus dalyvaujama tarptautinėse parodose ir mugėse;
 • Sukurti trys interaktyvūs produktai – atrakcijos (Šiaulių miesto centre, Gederto Eliaso Jelgavos Istorijos ir meno muziejuje ir Talsų rajono muziejuje), panaudojant ICT sprendimus;
 • Parengta galimybių studija, kuri apims senovės baltų materialiojo ir nematerialiojo paveldo identiteto vertinimą ir pritaikomumą šiandieninės visuomenės poreikiams. Dokumentas bus paskelbtas viešai ir prieinamas kiekvienam; organizuojami mokymai paslaugų teikėjams iš abiejų regiono valstybių.

BALTŲ KELIAS – TAI

 • Tarptautinis kultūros kelias, apimantis istorines baltų gyvenamąsias teritorijas (Lietuva, Latvija, Rusija, Baltarusija, Lenkija);
 • Moksliniais (tarpdisciplininiais, taikomaisiais, humanitariniais, socialiniais, ekonominiais, vadybos ir kt.) tyrimais grindžiamas;
 • Sudarantis sąlygas kultūros srityje veikiančių juridinių asmenų tarpregioniniam ir/ar tarptautiniam mobilumui, vystantis kultūrinį turizmą;
 • Saugantis ir aktualizuojantis baltiškąją savastį, nacionalinį ir regionų kultūros paveldą, įvairaus pobūdžio kultūrinius veiksmus/procesus/veiklas (renginius), stiprinantis vietos savastį;
 • Skatinantis kultūrinį turizmą: baltų kultūrinės aplinkos pažinimą, kraštovaizdį, praeities ir dabarties vaizduojamuosius ir scenos menus, istorinį baltų ir dabarties baltų (etninį) gyvenimo būdą, vertybes, tradicijas, įvykius, kūrybinių ir kultūrinių pokyčių procesus;
 • Kuriantis ir įtraukiantis baltų istorinį ir kultūrinį paveldą, įvairius kultūrinius išteklius (festivalius, šventes, parodas, plenerus, kūrybines stovyklas, muges ir kt.), aktualizuojančius baltiškąją savastį;
 • Suburiantis savivaldybių, biudžetinių (kultūros, mokslo, švietimo, sporto ir kt.) įstaigų, nevyriausybinių organizacijų (bendruomenių, vietos veiklos grupių, marketingo, komunikacijos ir kt.), turizmo segmentų (turizmo departamentas, Lietuvos turizmo rūmai, Lietuvos turizmo asociacija, TIC asociacija ir kt.), apgyvendinimo ir maitinimo (kaimo turizmo, viešbučių ir restoranų ir kt.), kitus verslo segmentus (maisto, rekreacijos ir kt.) bei kitų sričių partnerių tinklą Lietuvoje bei užsienio šalyse;
 • Veikiantys kultūros, kultūrinio turizmo maršrutai (apžvalginiai, teminiai, gamtos ir kt.), siūlantys įvairias kultūros, laisvalaikio leidimo formas ir būdus;
 • Funkcionuojanti aktyvi komunikacija, viešinimas (veikianti internetinė svetainė, socialiniai tinklai ir kt.);
 • „Baltų kelią“ reprezentuojantys gaminiai, produktai, paslaugos ir kt.

PROJEKTO VALDYMAS

Projekto įgyvendinimo tikslas – suformuoti kvalifikuotą darbo grupę, kuri užtikrintų metodinį ir veiksmingą projekto tikslų įgyvendinimą. Sukurta dviejų lygių sprendimų priėmimo ir projekto koordinavimo sistema. Iniciatyvinė grupė (IG) kontroliuos „Baltų kelio“ projekto rezultatus, tvirtins darbo planus bei pažangos ataskaitas ir t.t. IG yra įsteigta ir ją sudaro projekto partnerių atstovai. Vadovaujantis partneris, Šiaulių turizmo informacijos centras, yra atsakingas už galutinius sprendimus, susijusius su projekto įgyvendinimu. Tačiau visi sprendimai dėl projekto veiklos ir finansavimo turi būti aptariami su visais partneriais ir turi būti pasirašytas susitarimas arba protokolas. Vadovaujantis partneris yra atsakingas už tinkamą visų partnerių bendravimą ir projekto įgyvendinimą pagal paraiškoje nurodytą veiklą. Kiekvienas partneris prisiima atsakomybę už auditą. Auditoriaus išvados turi būti pateiktos vadovaujančiam partneriui, kurio atsakomybė yra parengti projekto įgyvendinimo ataskaitas. Projekto įgyvendinimo metu pasidalijamas darbas ir atsakomybė. Vadovaujantis partneris prižiūri projekto įgyvendinimą tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje. Projekto administravimo struktūra leidžia tinkamai įgyvendinti projekto užduotis. Visi projekto partneriai yra atsakingi už visų reikalingų dokumentų pateikimą administravimo komandai. Projekto valdymo padalinį sudaro 3 projekto vadovai, 6 projekto koordinatoriai, 6 finansinių projektų vadovai (buhalteriai, visi partneriai). Norint užtikrinti sklandų projekto įgyvendinimą, yra 5 darbo grupių susitikimai (ne mažiau kaip 2 su IG). Šių susitikimų metu vykdomos operacijos yra lyginamas su numatoma veikla.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus surengti penki darbo grupių susitikimai. Pagrindiniai susitikimų tikslai: sudaryti detalius darbo planus kiekvienam projekto įgyvendinimo etapui, aptarti ir įvertinti jau atliktos veiklos rezultatus. Išsamesnės posėdžių temos, apibrėžtos atsižvelgiant į dabartinę situaciją ir paklausą. Tikslinės grupės: personalas iš kiekvienos projekto partnerių organizacijos – projekto vadovai ir koordinatoriai. Numatomas dalyvių skaičius – 12 asmenų kiekvienam susitikimui. Lietuvos teritorijoje vyks trys susirinkimai, o kiti du bus rengiami Latvijoje.

T1: Sąmoningųmo apie baltų paveldą ugdymas

Projekto įgyvendinimo tikslas – padidinti žinomumą ir ugdyti sąmoningumą apie baltų materialų ir nematerialų, kultūrinį bei gamtinį paveldą. Efektyvus darbas ir rinkodaros priemonių panaudojimas (brošiūros, žemėlapiai) yra labai svarbi projekto dalis, kuri daro įtaką žmogaus elgesiui.

Projekto įgyvendinimas yra sukurtas:

 • skatinti vietos valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų dialogą ir bendradarbiavimą, reklamuojant baltų gamtinio ir kultūrinio paveldo paslaugas;
 • vietiniu lygiu informuoti apie materialiojo ir nematerialiojo kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimą;
 • skatinti informacijos sklaidą apie materialų ir nematerialų kultūrinį ir gamtinį paveldą;
 • skleisti reklamą apie „Baltų kelią“ ir kt.

Pagrindinės planujamos veiklos:

 • nuotraukų brošiūros;
 • reklaminiai turai žiniasklaidos atstovams;
 • turistinis žemėlapis;
 • dalyvavimas turizmo mugėse;
 • informaciniai seminarai;
 • kasmet organizuojamas renginys „Baltų vienybės diena“;
 • Reklaminės medžiagos platinimas.

Pagrindinis numatomas projekto rezultatas – dėl reklaminės veiklos išaugęs „Baltų kelio“ lankytojų skaičius.

T2: Inovatyvaus baltų paveldo turizmo produkto kūrimas

Šio projekto įgyvendinimo tikslas – sukurti naujovišką ir tvarų turizmo produktą.

Pagrindinė vykdoma veikla: ITC sprendimų įgyvendinimas jungtiniams maršrutams, produktams ir paslaugoms (interaktyvių turizmo produktų kūrimas).

Šiaulių turizmo informacijos centras yra atsakingas už senovės baltų pažinimo inovatyvaus centro įsteigimą.

PP6 Jelgavos miesto taryba planuoja sukurti šiuolaikinę ekspoziciją „Liaudies kostiumų evoliucija Zemgalėje“.

PP5 Talsų apskrities savivaldybė planuoja įkurti naują šiuolaikinę ekspoziciją apie Baltijos genčių istoriją iki 16 amžiaus ir sukurti skaitmeninio turistinio maršruto žemėlapį „Kuršių maršrutas Talsų rajone“, kuriame yra daugiau nei 60 vietų.

Pagrindinis numatomas rezultatas – vizitų padaugėjimas naujai įkurtuose inovatyviuose centruose. Bus sukurtos priemonės lankytojų statistikai stebėti. Tokiu būdu bus galima geriau analizuoti lankytojų srautus, jų poreikius, elgesį ir t.t.

Bus sukurta šiuolaikinė ekspozicija apie baltų genčių istoriją iki 16 amžiaus, kai kuršių gentis gyveno vakarinėje Latvijos ir Lietuvos dalyje. Siekiant pristatyti kuršių istoriją naudojant įvairias priemones ir suteikiant naudos tikslinėms grupėms, taip pat bus sukurtas išsamus skaitmeninis žemėlapis. Kiekviena ITC veikla bus aprūpinta moderniomis interaktyviomis priemonėmis, tokiomis kaip interaktyvūs ekranai, jutikliniai ekranai, asmeniniai kompiuteriai, kinect (judesio aptikimo įranga), interneto kameros, ausinės ir t.t.

T3: Turizmo produktų ir paslaugų kokybės gerinimas ir įvairinimas

Projektų įgyvendinimas yra esminis žingsnis siekiant „Baltų kelio“ kūrimo. Įgyta patirtis šioje srityje bus unikali ir vertinga suinteresuotiems subjektams suprasti tokios partnerystės funkciją. Atsižvelgiant į tai, projektų įgyvendinimo tikslas – pagerinti kokybę ir užtikrinti kultūrinio turizmo paslaugų, produktų ir prieinamumo įvairinimą.

Projektų įgyvendinimas yra sukurtas:

 • konsoliduoti informaciją apie Baltijos šalių veiklą Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose;
 • išbandyti vietos komunikacijos partnerystės, suinteresuotųjų šalių, MVĮ, turizmo verslininkų, kurie specializuojasi baltų klausimais, veiksmingumą ir tvarumą;
 • įvertinti šios partnerystės kultūrinio maršruto „Baltų kelias“ įtvirtinimo galimybes.

Be to, projektų įgyvendinimas nurodo: potencialius teikėjus, informacijos apie tarpvalstybines paslaugas vartotojus, plačiosios visuomenės poreikius, susijusius su informacija apie baltų elgesį ir etiką, taip pat esamos informacijos ir paslaugų spragas.

Pagrindinė vykdoma veikla:

Galimybių studijų rengimas, suinteresuotųjų subjektų mokymų „Baltų kelio paslaugos“ organizavimas, dalyvavimas verslo ir pasiekimų parodose.

Galimybių studijų pagrindinis tikslas – nustatyti galimybes ir suprasti ateities investicinius sprendimus, susijusius su kultūriniu Baltų keliu, kuris pagerintų Latvijos ir Lietuvos regionų ryšį ir kuris būtų pasiekiamas, prieinamas ir pasiūlytų pajamų vertę (ypač iš lankytojų). Galimybių studijose bus nustatyta, kurie turizmo ištekliai – kultūrinis ir gamtins paveldas – gali būti priimami ir naudojami kaip pagrindinės „Baltų kelio“ vietos.

Galimybių studijų tikslai yra:

 • ieškoti ir identifikuoti baltų paveldo objektus projekto partnerių regionuose;
 • paruošti pagrindą naujam turizmo produktui (keliui) kurti, planuoti maršrutus;
 • sužinoti turizmo objektų dabartinę situaciją (infrastruktūrą, paslaugas ir produktus) planuojamoje „Baltų kelio“ zonoje;
 • parengti pasiūlymus esamų turizmo objektų įgyvendinimui naujame kelyje;
 • visapusiškai plėtoti „Baltų kelią“, parengti aprašymus, informaciją, istorijas ir patarimus, vadovus;
 • kurti kūrybingas istorijas (patrauklias istorijas, pagrįstas tikromis istorijomis, bet interpretuojamas pagal dabartines turizmo tendencijas produktų ir kelių plėtrai) apie „Baltų kelią“.

Veiklos metu bus surenkamas „Baltų kelio“ paslaugų (produktų) teikėjo katalogas, kuris bus reklamuojamas partnerių tinklalapyje. Nematerialūs rezultatai bus naudojami kaip partnerių nuosavybė, o materialinės paslaugos ir infrastruktūros tiesiogiai priklausys subjektams, kurie jas įsteigs.

PROJEKTO VIEŠINIMAS

Pagrindiniai projekto viešinimo tikslai yra:

 • skleisti informaciją apie projektą, jo tikslus, metodus ir rezultatus;
 • palengvinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarp atitinkamų bendruomenių, siekiant sukurti komunikacijos kanalus su suinteresuotais subjektais, bendruomenėmis ir verslu skleidžiant projekto rezultatus;
 • užtikrinti, kad projekto produktai būtų naudojami komerciniame kontekste ir panašiai.

Projekto viešinimas bus derinamas įvairia veikla:

 • Projekto viešinimas užtikrins projekto rezultatų darnumą ir ilgaamžiškumą. Siekiant šio tikslo, bus organizuojamas seminaras, kuriame visuomenei bus pristatomi įvairūs projekto metu sukurti produktai, įskaitant informaciją ir naujai sukurtą prieigą prie daugelio natūralių ir kultūrinių baltų paveldo objektų.
 • Kai kurie projekto viešinimo renginiai informuos ir platins visuomenei skirtus projektų rezultatus. Bus gaminamos brošiūros su įdomiais gamtos paveldo objektais įvairiuose regionuose. Jie bus platinami turizmo informacijos centruose, turizmo mugėse ir kt., tam, kad lankytojai būtų informuoti apie galimybę aplankyti patrauklias vietas jų lankomose apylinkėse.
 • Socialiniai tinklai taip pat bus aktyviai naudojami reklamuoti projekto metu sukurtus produktus. Tai bus daroma ne tik per regioninius, bet ir per nacionalinius kanalus.

Pagrindiniai projekto tikslai:

 • Didinti žinomumą ir sąmoningumą apie baltų materialaus bei nematerialaus, kultūrinio ir natūralaus paveldo išsaugojimą. Informacija apie „Baltų kelią”, kuri yra pateikta tinklalapyje, padidins žinomumą ir sąmoningumą apie baltų materialaus bei nematerialaus, kultūrinio ir natūralaus paveldo išsaugojimą.
 • Naujoviško ir darnaus turizmo produkto kūrimas. Parengti straipsniai, televizijos reportažai ir kitos žiniasklaidos reklamos priemonės regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu bei tinklalapio informacija didins paklausą aplankyti naujoviškus ir darnius turizmo produktus, kurie bus įsteigti projekto teritorijoje.

Kultūros turizmo paslaugų, produktų ir prieinamumo kokybės ir įvairinimo gerinimas. Lietuviams ir latviams bus rengiami informaciniai seminarai, skirti pristatytų visai projekto veiklai ir rezultatams, taip pat bus suteikiama žinių apie dalyvavimo naujame turistiniame kelyje pranašumus, galimybė tęsti veiklą ir t.t.

Tai yra tinklapio BETA versija – jei radote klaidų ar netikslumų, praneškite mums el. pašto adresu baltukelias@gmail.com